Thông Tin Về Vắc Xin COVID-19

Tiêu Chuẩn (Washington)
  • Nhân viên y tế 

  • 60 tuổi trở lên

  • 50 tuổi trở lên sống trong một hộ gia đình nhiều thế hệ

  • Nhà giáo dục, giáo sư, giáo viên

  • Nhân viên chăm sóc trẻ em được cấp phép

  • Công nhân hoặc tình nguyện viên ở những nơi tập trung đông người

  • 16 tuổi trở lên đang mang thai hoặc bị 2 bệnh trở lên

Nếu quý vị cần giúp đỡ hoặc biết bất kỳ ai cần giúp đỡ, chẳng hạn như người già, hoặc không biết tiếng anh, xin vui lòng đăng ký hoặc giúp họ đăng ký vào trang dưới. VHC sẽ giúp tìm các địa điểm có chích ngừa và sẽ liên lạc quý vị để lấy hẹn và giúp làm thủ tục giấy tờ khi tìm được nơi phù hợp với điều kiện và tiêu chuẩn của quý vị.

VIETNAm 
health
clinic

Email: info@vnhealth.org

Phone: (253) 987 - 6165

Address: 4244 University Way NE #95982

               Seattle WA 98105

Copyright 2008 - 2020 | Vietnam Health Clinic

Tax ID: 27-3297474