top of page

Thông Tin Về Vắc Xin COVID-19

Vaccine Flyer (1).png

Nếu quý vị cần giúp đỡ hoặc biết bất kỳ ai cần giúp đỡ, chẳng hạn như người già, hoặc không biết tiếng anh, xin vui lòng đăng ký hoặc giúp họ đăng ký vào trang dưới. VHC sẽ giúp tìm các địa điểm có chích ngừa và sẽ liên lạc quý vị để lấy hẹn và giúp làm thủ tục giấy tờ khi tìm được nơi phù hợp với điều kiện và tiêu chuẩn của quý vị.

bottom of page