top of page

Thông Tin Kinh Tế

COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp, cửa hàng và công ty phải đóng cửa. Kết quả là nhiều người trở nên thất nghiệp. Dưới đây là một số thông tin về thất nghiệp.

Nhận tiền hỗ trợ của chính phủ

Trú dân ở tiểu bang Washington

Thất nghiệp

​​

Điều kiện:

  • Nếu bạn bị sa thải / thất nghiệp do COVID-19, bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên.

  • Đáp ứng các yêu cầu bổ sung của nhà nước.

  • Nếu bạn không chắc chắn về tính đủ điều kiện của mình, hãy vẫn điền đơn. 

  • Bấm vào trang này để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện: esd.wa.gov - Eligibility Checker

School Application

Làm thế nào để nộp đơn:

  • Đăng ký trực tiếp qua esd.wa.gov hoặc qua điện thoại 1-800-318-6022

  • Các câu hỏi thường gặp: truy cập esd.wa.gov - FAQ hoặc gọi 833-572-8400

  • Bấm vào đây để biết thêm thông tin bằng tiếng Việt: esd.wa.gov - Vietnamese Assistance

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm y tế

insurance-3906680_960_720.jpg

Nếu bạn không có bảo hiểm hoặc đang mất quyền lợi bảo hiểm do thất nghiệp, bạn có thể thử các phương pháp dưới đây để đăng ký bảo hiểm y tế.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin bằng tiếng Việt:

Washington Healthplanfinder

Các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ

application-for-employment-author-blogge

Thất nghiệp

Nếu bạn không sống ở WA, hãy kiểm tra chương trình thất nghiệp ở tiểu bang của bạn và xem bạn có đủ điều kiện không.

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang của bạn:

careeronestop - Unemployment Benefits Finder

Bảo hiểm y tế

Nếu bạn không có bảo hiểm hoặc đang mất quyền lợi bảo hiểm do thất nghiệp, bạn có thể thử các phương pháp dưới đây để đăng ký bảo hiểm y tế

Vui lòng truy cập https://www.healthcare.gov để tìm hiểu thêm về các lựa chọn của bạn.

Các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ
Trú dân ở tiểu bang WA

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp, còn được gọi là trợ cấp thất nghiệp, là một bảo hiểm do nhà nước cung cấp. Nó cung cấp lợi ích cho những người đủ điều kiện đã thất nghiệp do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của họ và đáp ứng một số yêu cầu khác.

Employment Security Department Washington State - Unemployment Benefits

illustration-of-man-seeking-jobs.jpg

Nhận tiền hỗ trợ của chính phủ

head-3390247_960_720.webp

Nếu bạn là người nộp thuế đã khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019, bạn có thể đủ điều kiện để nhận tiền của chính phủ. Vui lòng truy cập để tìm hiểu thêm về ai đủ điều kiện, làm thế nào để bạn kiểm tra nếu bạn nhận được nó, tình trạng tiền của bạn

Stimulus Check (who qualifies, how do you check if you received it, etc)

bottom of page