top of page

Sức Khỏe Tinh Thần

Đại dịch COVID-19 là một thời gian rất khó khăn cho mọi người. Bạn có thể rất quan tâm đến phúc lợi của bạn và gia đình, sự ổn định kinh tế và sức khỏe tinh thần của bạn và những người thân yêu của bạn. Có những nguồn thông tin trên mạng bạn có thể sử dụng để quản lý sức khỏe của mình trong thời gian khó khăn này.

Mental_Health.jpg

Tài nguyên về sức khỏe tinh thần

Centers for Disease Control and Prevention

(CDC)

Những thông tin chung và biện pháp để giảm căng thẳng

 Tổ Chức
Chi Tiết
Địa chỉ trang web

Sanvello

Ứng dụng trên điện thoại để theo dõi sức khỏe tâm thần, tài nguyên để quản lý căng thẳng

Teen Link

Đường dây điện thoại gọi khẩn buổi tối cho giới trẻ

Crisis Connections

Đường dây điện thoại 24 giờ để can thiệp khủng hoảng và hỗ trợ tinh thần và cảm xúc

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

Đường dây điện thoại 24 giờ cho những người nghiện hoặc khủng hoảng sức khỏe tâm thần

bottom of page